BLOG

published at

7 sposobów na zwiększenie szans otrzymania kredytu

7 sposobów na zwiększenie szans otrzymania kredytu
Zwiększ swoje szanse na kredyt! Istnieje kilka sprawdzonych sposobów na podwyższenie wskaźnika naszej zdolności kredytowej. Warto się z nimi zapoznać.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe „przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności”. Zatem zdolność kredytowa to kluczowa informacja dla instytucji finansowej, do której wnioskuje się o kredyt lub pożyczkę. Ale nie tylko.

Czynniki wpływające na zdolność kredytową

Choć każda instytucja finansowa ma własny sposób analizowania czynników decydujących o maksymalnej kwocie, którą może nam przyznać, to jednak dane wymagane we wniosku kredytowym często są takie same. Najważniejsza jest tzw. historia kredytowa, czyli obraz tego, jak wyglądała nasza dotychczasowa spłata zobowiązań. Nie mniej istotna jest wysokość naszego wynagrodzenia, a nierzadko też, ważne dla banku są nasz wiek i liczba osób w gospodarstwie domowym. Ponadto, bierze się pod uwagę długość okresu spłaty, deklarowany typ rat oraz walutę kredytu. 

Zwiększ swoje szanse na kredyt

Istnieje kilka sprawdzonych sposobów na podwyższenie wskaźnika naszej zdolności kredytowej. Warto się z nimi zapoznać:

1. zmniejszenie wnioskowanej wartości kredytu – nawet niewielkie jej obniżenie może spowodować, że współczynnik zdolności zwiększy się na tyle, że otrzymamy kredyt;

2.  wydłużenie czasu spłaty – jeśli niemożliwe jest zmniejszenie wnioskowanej wartości kredytu, możemy zmniejszyć wysokość comiesięcznej raty, co wpłynie na wzrost zdolności kredytowej;

3.  zmiana typu raty – gdy chcemy zmniejszyć wysokość raty kredytu powinniśmy wybrać raty stałe, które podwyższają zdolność kredytową, a raty malejące jeśli zależy nam na szybszej spłacie zobowiązania;

4.   uregulowanie innych zadłużeń – spłata innych zobowiązań, w tym rezygnacja z posiadania karty kredytowej to podstawa budowania zasobności portfela kredytobiorcy;

5.   wybór instytucji finansowej – warto zacząć od instytucji, której jesteśmy klientem, ponieważ zna ona naszą dotychczasową historię i może zaoferować atrakcyjniejsze, niż inni, warunki kredytowania;

6.   zmiana waluty – należy pamiętać, że wskaźnik ryzyka powiązany ze spłatą kredytu udzielonego w walucie obcej jest znacznie wyższy od tego występującego przy kredytach złotówkowych;

7.   znalezienie współkredytobiorcy – a więc dodatkowej osoby do spłaty zobowiązania. Kredytodawca zsumuje wówczas wysokość obu wynagrodzeń i na tej podstawie wyliczy podwyższony wskaźnik zdolności.