BLOG

published at

Monit – co to takiego i ile kosztuje dłużnika?

Monit – co to takiego i ile kosztuje dłużnika?
Monit to oficjalne przypomnienie o konieczności spłaty pożyczki, które pożyczkodawca wysyła dłużnikowi. Zobacz, jakie opłaty ze sobą niesie otrzymanie monitu.

Monit odpowiedzią na brak spłaty pożyczki

Firma pożyczkowa korzysta z monitu, kiedy dłużnik nie zwrócił pożyczonej kwoty w wyznaczonym terminie i/lub nie poinformował wcześniej o tym, że mogą wystąpić jakieś trudności ze spłatą pożyczki. Monit przyjmuje z reguły formę pisemną, ale coraz częściej jest ona dostosowana do dzisiejszych realiów komunikacyjnych: pożyczkodawcy wysyłają więc monity w postaci listu elektronicznego (e-maila) oraz wiadomości SMS. Bardzo często można się również spotkać z monitem telefonicznym. Warto zaznaczyć, że część firm udzielających pożyczek, zanim wyśle do dłużnika monit, stara się z nim skontaktować telefonicznie, aby ustalić przyczyny opóźnień w spłacie – jest to tak zwany monitoring płatności.

Co znajdziemy w monicie?

Monit, który otrzymuje pożyczkobiorca, składa się z kilku obowiązkowych elementów:

- danych adresowych firmy pożyczkowej;
- danych adresowych dłużnika (monit skierowany do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych i osobowych spółek handlowych może zostać również wysłać na adres domowy przedsiębiorcy lub jego wspólnika);
- wyraźnego wezwania do uregulowania niezapłaconej należności (np. „Na podstawie art. 455 oraz art. 476 Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 121) wzywamy do uregulowania należnej sumy zgodnie z poniższym zestawieniem…”);
- numeru dokumentu zapłaty – numeru faktury (jeśli pożyczkobiorca nie wywiązał się ze spłaty więcej niż jednego zobowiązania numery wszystkich niezapłaconych faktur);
- wyraźnie podanej kwoty zadłużenia (ale bez podania kwoty odsetek);
- nieprzekraczalnego termin spłaty zobowiązania;
- numeru rachunku bankowego, na który należy przelać zaległą kwotę;
- a także wyraźnego ostrzeżenia, że dalsze opóźnienie w spłacie będzie oznaczać podjęcie kroków koniecznych do wyegzekwowania zwrotu pożyczki.

Zlekceważenie monitu może skończyć się wizytą komornika

Tymi „koniecznymi krokami” może być wejście sprawy na drogę windykacyjną, zwrócenie się do sądu o sądowe wezwanie do zapłaty lub też wszczęcie postępowania komorniczego, którego efektem może być zajęcie komornicze. Monit ma więc również profilaktycznie ostrzec dłużnika przed bardzo negatywnymi skutkami dalszego niewywiązywania się z zobowiązań. Bardzo często pożyczkodawcy mimo wysłania pierwszego monitu podtrzymują telefoniczny kontakt z dłużnikiem, któremu pokazują korzyści płynące z szybkiego zwrotu pieniędzy. Z perspektywy firmy pożyczającej pieniądze dobrze napisany monit (czyli zawierający wszystkie wspomniane wcześniej elementy) będzie niezbędnym dowodem w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Monit to kolejne koszty, które ponosi pożyczkobiorca

Monit nie jest darmowy, a jego koszty różnią w zależności od formy ponaglenia. Najtańsze z reguły są monity elektroniczne, czyli SMS-y oraz maile, które kosztują od 2 do 5 złotych. W przypadku monitu telefonicznego trzeba liczyć się z koniecznością opłaty w wysokości przynajmniej 10 złotych, a najdroższe telefony od pożyczkodawców to nawet 50 złotych. Kilkadziesiąt złotych zapłacą też klienci wezwani do zapłaty poprzez monit w formie listu – przesyłka pocztowa to koszt od 20 do 40 złotych. Różne firmy pożyczkowe korzystają z różnych sposobów: niektóre wykorzystują wszystkie formy monitu, inne ograniczają się tylko do monitów listownych. Poszczególni pożyczkodawcy różnią się od siebie także terminem, po którym wystosowują monit: najczęściej to okres między 7. a 20. dniem po przekroczeniu terminu spłaty, ale zdarza się, że przynaglenie jest wysyłane nawet 60 dni po upływie ustalonej daty.

Ratkomat a brak spłaty

Jeśli klient Ratkomatu ma problem ze spłatą zobowiązania finansowego w terminie, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Doradcy postarają się wybrać najlepsze rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony, czyli pożyczkobiorcę oraz firmę. Trzeba pamiętać, że klient zobowiązany jest do zwrotu kwoty wypłaconej i niezwróconej pożyczki wraz z odsetkami wyliczonymi według stopy zadłużenia przeterminowanego za każdy dzień opóźnienia. Wszystkie potrzebne informacje można znaleźć na podstronie Warunki umowy. Wymagalne należności Pożyczkodawcy z tytułu Umowy zaspokajane są w następującej kolejności: o koszty sądowe oraz inne koszty egzekucyjne; o opłaty i prowizje; o odsetki naliczane od zadłużenia przeterminowanego; o odsetki zaległe; o kwota niespłaconego kapitału; o odsetki bieżące; o kwota kapitału bieżącego. W przypadku opóźnienia Klienta w spłacie rat pożyczki Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań windykacyjnych zgodnie ze wskazaną kolejnością:

a) wezwanie do zapłaty,

b) przekazanie sprawy do postępowania windykacyjnego

Podjęcie kolejnych działań windykacyjnych następuje w przypadku stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i dalszego opóźniania się Klienta ze spłatą zobowiązań.