BLOG

published at

Zajęcia komornicze a najniższa krajowa

Zajęcia komornicze a najniższa krajowa
Przepisy dotyczące zajęć komorniczych zmieniają się co jakiś czas. A czy wiesz, jaka jest zależności pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę a zajęciem komorniczym. Jakie kwoty mogą zostać zajęte?

Czy komornik może zająć najniższą krajową?

To pytanie, które zadaje sobie dzisiaj wiele osób borykających się z problemami finansowymi. Dzieje się tak dlatego, że ogromna ilość ludzi czynnych na rynku pracy zarabia 1634 złotych netto. Na szczęście osoby te nie muszą obawiać się tego, że ich wypłata zostanie uszczuplona przez komornika. Wedle nowych przepisów prawnych, cała kwota wolna jest od zajęć komorniczych. Zasada ta obowiązuje wszystkich, na których ciąży obowiązek spłaty kredytu, pożyczki czy tzw. chwilówki. Nieco inaczej wygląda sytuacja tych osób, które muszą płacić alimenty na rzecz byłego współmałżonka lub dzieci. W przypadku tych zobowiązań urzędnik ma prawo zająć kwotę 918 złotych, czyli równowartość 60 procent całego wynagrodzenia. Najważniejsze jest jednak to, że osoby wolne od tego obowiązku mogą być spokojne. One zachowają całą swoją wypłatę, gdyż taki zapis stworzony został przez ustawodawcę. Co ciekawe, kwota, o której mowa jest wyższa od tej, która obowiązywała w 2016 roku. Wówczas środki zabezpieczone przed ingerencją komornika wynosiły niecałe 1336 złotych netto.   

Najniższa krajowa a komornik

Warto wspomnieć o tym, jakie przepisy odnoszą się do osób, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę na niepełny etat. W ich przypadku kwota wolna od zajęcia komorniczego jest odpowiednio zmniejszona. Jest proporcjonalnie niższa w zależności od części etatu. Jeszcze inaczej jest w przypadku tych pracowników, którzy podpisali z pracodawcą umowę cywilno-prawną. Oni mają ustawowo zapewnione wynagrodzenie w wysokości 14,70 złotych brutto za godzinę pracy. Niestety, cała ta kwota może zostać przeznaczona na spłatę wierzycieli. Wszystkie zgromadzone środki mogą być zajęte na ten właśnie cel. Dzieje się tak dlatego, że nie istnieje kwota wolna od zajęcia w przypadku umowy-zlecenia. Tym samym osoba zatrudniona na tej podstawie nie jest chroniona prawnie. Może zostać zabrane jej całe wypracowane wynagrodzenie. Sytuacja wygląda jednak inaczej, gdy opisywane źródło utrzymania jest jedynym. Wówczas, kiedy zatrudnienie ma charakter stały (wynagrodzenie wypłacane jest z jednakową częstotliwością) komornik może zastosować zasady, które obowiązują w przypadku umowy o pracę. Tym samym gromadzone na koncie środki są w pełni bezpieczne. Niemniej trzeba pamiętać o tym, że w przypadku takiej formy zatrudnienia należy wystosować do urzędnika sądowego odpowiednie pismo. Należy w nim uzasadnić, że otrzymywane pieniądze pozwalają jedynie na uzyskanie minimum egzystencjalnego. Wówczas istnieje szansa, iż nie zostanie zajęta cała, otrzymywana co miesiąc, pensja.

Komornik a najniższa krajowa

Pewne zmiany w zakresie kwot zajmowanych przez komornika sądowego wprowadzono również w przypadku emerytur i rent. Trzeba bowiem pamiętać, że one – podobnie jak wynagrodzenie za pracę – stanowią podstawowe źródło utrzymania. W ich przypadku jest jednak tak, że wolne od zajęcia komorniczego jest 75% otrzymywanej wypłaty. Zapis ten wszedł w życie od 1 lipca 2017 roku. Do tego dnia, wedle polskiego prawa, wolne od obciążeń było jedynie 50% przyznanego świadczenia. Za te zmiany odpowiada ustawa podpisana przez prezydenta RP w dniu 15 grudnia 2016 roku. To właśnie ona, związana ze wzrostem minimalnych emerytur i rent sprawi, że osobom starszym łatwiej będzie uporać się ze zobowiązaniami finansowymi wobec wierzycieli.    

Najniższa krajowa a zajęcie komornicze

Wiadomo już, że przesunięcia w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę niosą ze sobą zmiany obowiązujące również emerytów i rencistów. Warto zatem przyjrzeć się temu, w jakiej sytuacji znajdują się ci, którzy otrzymują świadczenia z tytułu emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wysokość tych wypłat wynosi obecnie 1100 złotych. Obecnie wolne od zajęć komorniczych jest 75% uzyskanej kwoty z emerytury, czy renty, czyli 825 złotych. Z ulgi skorzystają również ci, którzy otrzymują rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. W ich przypadku wypłacane im pieniądze (825 złotych) pomniejszane są dziś o połowę.

Przepisy dotyczące zajęć komorniczych są dość skomplikowane. Niemniej osoby otrzymujące wynagrodzenie w wysokości najniższej krajowej mogą być spokojni. Wszystkie inne grupy muszą pamiętać o tych regulacjach, które opisaliśmy. Znając je, można być w pełni świadomym swoich praw. Sprawdź również artykuł –Ile może zabrać komornik – nowelizacja przepisów.

Czym jest kwota wolna od zajęcia i ile wynosi?

Ile komornik może zabrać z konta? Czym jest kwota wolna od zajęcia? Jeżeli zadajesz sobie tego typu pytania, zapewne znalazłeś się w gronie osób zadłużonych, z dość nieciekawą sytuacją finansową. Wyjaśniamy, że kwota wolna od zajęcia, to wartość pieniężna, jaką komornik nie może zabrać dłużnikowi. Zacznijmy od  tego, że w 2019 roku kwota minimalna pracowników wynosi 2250 brutto. Oznacza to, że kwota wolna od zajęć komorniczych to dokładnie 1634 zł netto. Inaczej wygląda to w przypadku umów cywilnoprawnych takich, jak umowa zlecenie, czy umowa o dzieło. Niestety, osoby posiadające tego typu umowę, mogą zostać pozbawione całości wynagrodzenia. W przypadku długów alimentacyjnych, komornik może zająć aż 60% pensji pracownika. Kwota wolna od potrąceń komorniczych wzrasta wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.