BLOG

07.03.2017

Zajęcie komornicze – ile może zabrać komornik?

Mimo iż skojarzenia jakie wywoływać może temat zajęcia komorniczego nie należą do najbardziej pozytywnych, tematyka dzisiejszego wpisu może okazać się niezwykle pomocna. Jak głosi znana maksyma prawnicza – nieznajomość prawa szkodzi. Świadomość reguł egzekucji komorniczej i obowiązków, które narzucane są na dłużnika objętego takim postępowaniem, może pomóc w wypracowaniu właściwej postawy w obliczu wystąpienia takich problemów.

Komornik sądowy - podstawowe informacje

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym. Do zadań przedstawicieli tej profesji należy między innymi prowadzenie egzekucji sądowej. Jest to proces polegający na wyegzekwowaniu z majątku dłużnika określonej należności dla wierzyciela przy zastosowaniu przewidzianych prawem środków przymusu. Przykładem działalności komornika może być egzekucja z majątku dłużnika z tytułu niespłaconego kredytu bankowego. Podstawę prawną wykonywania tego zawodu stanowi ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. 

Zajęcia komornicze - możliwości

W celu przybliżenia specyfiki postępowania egzekucyjnego przyjmijmy, iż mamy do czynienia z sytuacją niespłacania kredytu bankowego przez dłużnika. W takich okolicznościach bank kieruje sprawę na drogę sądową. Sąd wydaje tytuł wykonawczy, który jest dokumentem potwierdzającym obowiązek uiszczenia określonej płatności na poczet uregulowania zobowiązania wobec wierzyciela (w tym przykładzie banku). Przed wydaniem nakazu sąd przeprowadza badanie w ramach którego ustala charakterystykę pozostałej do spłacenia kwoty (typ odsetek, wielkość innych kosztów etc). Jeśli dłużnik chce przedstawić argumenty, które mogą pozwolić na zmniejszenie kwoty, której dotyczyć będzie potencjalne zajęcie komornicze to jest to ostatnia szansa w toku takiego postępowania. Po jego zakończeniu i wydaniu tytułu wykonawczego nie ma już takiej możliwości.

Komornik przystępuje do wykonywania swoich czynności po zakończeniu postępowania sądowego pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. W oparciu o dane dotyczące dłużnika, które zawarte są we wniosku wierzyciela, komornik przystępuje do ściągania należności poprzez:

  • - zajęcie wynagrodzenia bądź świadczeń emerytalno-rentowych,
  • - egzekucję z rachunków bankowych, akcji, udziałów,
  • - zajęcie ruchomości (pojazdów mechanicznych, sprzętu RTV, AGD, mebli),
  • - zajęcie nieruchomości (działka, garaż, dom, mieszkanie).

Przedstawiony powyżej zbiór nie zamyka możliwości, jakie ma przed sobą komornik, ale stanowi zestaw najczęściej wykorzystywanych grup aktywów dłużnika służących do zaspokojenia zasądzonych względem niego roszczeń.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego - przykłady

Warto wiedzieć, iż niezależnie od skali nieuregulowanych zobowiązań danego dłużnika, komornik sądowy musi działać w oparciu o przepisy definiujące jaka jest kwota wolna od zajęcia. Kwota wolna od zajęcia komorniczego oraz górne limity potrąceń są regulowane przez odpowiednie przepisy. Pojęcia te dotyczą egzekucji komorniczej z wynagrodzenia dłużnika.

W zależności od rodzaju umowy, pomiędzy pracownikiem a zakładem pracy, zmienia się poziom limitu zajęć oraz kwota wolna od zajęcia komorniczego. Dla osób pracujących w oparciu o umowę na pełny etat, komornik sądowy ma prawo przeprowadzić zajęcie komornicze do wysokości połowy pensji.

W przypadku, gdy przedmiotem długu są nieuregulowane zobowiązania alimentacyjne maksymalne potrącenie z tytułu działalności komornika wynosi 60% wynagrodzenia. Zatrudniony, którego wynagrodzenie jest równe poziomowi płacy minimalnej, nie zostanie objęty działaniem komornika. Od 1 marca 2017 roku kwota wynosząca 2000 zł brutto musi być pozostawiona do dyspozycji osoby pobierającej takie wynagrodzenie.

Mniej korzystne informacje dotyczą osób zarabiających w oparciu o umowę cywilnoprawną (umowa zlecenie). Zajęcia komornicze prowadzone w stosunku do takich dłużników nie są limitowane tak jak w przypadkach przedstawionych powyżej. Komornik sądowy ma prawo do zajęcia pełnej kwoty wynagrodzenia. Dopiero po przedstawieniu komornikowi dokumentów potwierdzających, iż dochody z tytułu takiej umowy są jedynym źródłem dochodu dłużnika może on uzyskać zwolnienia takie jak w przypadku zatrudnionych na umowie o pracę.

Kwoty wolne od zajęcia - co z emerytami i rencistami?

Z racji zmian w przepisach, traktujących o kwocie na jaką opiewa kwota wolna od zajęcia komorniczego, dla osób pobierających rentę bądź emeryturę od 1 lipca 2017 roku wprowadzony zostanie nowy limit tej kwoty. Od tego dnia wchodzą bowiem w życie zapisy podnoszące kwotę wolną od zajęcia komorniczego do poziomu 75% minimalnej renty i emerytury. Do 1 lipca br. obowiązuje dotychczasowa stawka kwoty wolnej, czyli 50% minimalnej renty i emerytury.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego - egzekucja ze środków na rachunku bankowym

W przypadku dłużnika, objętego postępowaniem egzekucyjnym komornika sądowego, który pracuje na umowie o pracę w wymiarze pełnego etatu, kwota wolna od zajęcia z rachunków bankowych jest ograniczona do poziomu 75% minimalnej płacy. Dla roku 2017 limit ten będzie wynosił 1500 zł brutto (75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosi 2000 zł brutto). Co istotne, limit dotyczy wszystkich rachunków posiadanych przez dłużnika. Należy podkreślić, iż zmiany prawne wprowadzone w tym zakresie w zeszłym roku znacząco obniżyły poziom limitu, na który opiewa kwota wolna od zajęcia. 

Ile pieniędzy potrzebujesz?

Kwota pożyczki

miesięcy

Okres spłaty

%

RRSO

%

oprocentowanie

opłata administracyjna (miesięcznie)

opłata przygotowawcza

odsetki do spłaty
pożyczki

m-cy

okres pożyczki

całkowita kwota
pożyczki

kwota do spłaty

rata pożyczki już od

Wyliczenia dokonane za pomocą powyższego kalkulatora mają charakter orientacyjny i przykładowy i służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mogą być traktowane jako oferta lub zaproszenie do zawarcia umowy pożyczki. Ostateczna oferta pożyczki, w tym wysokość miesięcznej raty oraz całkowitych kosztów pożyczki, uzależniona będzie od indywidualnej oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy.

kontaktnull@nullratkomatnull.pl
Raciborska 35 A, 44-200 Rybnik
Pytania i odpowiedzi